Despre noi

PREZENTAREA CONSORTIULUI

1. Beneficiar – MCI
– Organul de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, care se organizeazasi functioneazain subordinea Guvernului, cu rol de sintezasi coordonare in aplicarea Strategiei si Programului de guvernare in domeniul cercetarii stiintifice, dezvoltarii tehnologice si inovarii.
-Organizeazasi conduce sistemul national de cercetare stiintifica, dezvoltare tehnologicasi inovare, exercitandu-si atributiile stabilite prin legi si prin alte acte normative din sfera sa de activitate, si realizeaza, dupa caz, impreuna cu ministerele de resort politica guvernamentalain domeniile sale de activitate.
– Are drept de initiativasi de executie in domeniul politicii financiare si al resurselor umane din sfera cercetarii stiintifice, dezvoltarii tehnologice si inovarii.
– In calitate de autoritate de stat pentru cercetare-dezvoltare, asigura, pe de o parte, elaborarea, aplicarea, monitorizarea si evaluarea politicilor in domeniul cercetarii stiintifice, dezvoltarii tehnologice si inovarii, iar, pe de alta parte, coordoneaza elaborarea, aplicarea, monitorizarea si evaluarea politicilor pentru largirea patrimoniului national si international de cercetare, tehnologie si inovare, dezvoltarea economica sustenabila, accesul rezultatelor cercetarii si tehnologiilor dezvoltate pe piata internasi internationala, satisfacerea nevoilor cetateanului si cresterea calitatii vietii acestuia.
– In cadrul Ministerului Cercetarii si Inovarii functioneaza, la nivel de directie generala, Organismul intermediar pentru cercetare, denumit in continuare Organism intermediar. Organismul intermediar indeplineste atributiile delegate de Autoritatea de management pentru Programul operational „Cresterea competitivitatii economice” si pentru Programul operational „Competitivitate” prin acordul partilor implicate. Organismul intermediar va derula activitatile si responsabilitatile Organismului intermediar in cadrul Programului operational „Cresterea competitivitatii economice”, care a functionat in cadrul Autoritatii Nationale pentru Cercetare Stiintificasi Inovare, pana la inchiderea Programului operational sectorial 2007 – 2013.

 

Partener 1 – Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii (UEFISCDI)
– Institutie publica aflatain subordinea Ministerului Educatiei Nationale si in coordonarea functionala a consiliilor consultative pentru cercetare si invatamant superior. UEFISCDI asigura atat realizarea de studii privind finantarea universitatilor, ce fundamenteaza procesul de repartizare a fondurilor alocate de la bugetul de stat, cat si coordonarea unor programe si subprograme din Planul National de Cercetare, Dezvoltare, Inovare (PNCDI).

 

Principiile care stau la baza activitatii UEFISCDI sunt:
– Transparenta si increderea in administratie: toata informatia referitoare la activitatea institutiei este disponibila public, on-line, newsletter lunar; evaluam international propunerile de proiecte de cercetare, oferind totodata posibilitatea aplicantului de a-si exprima punctul de vedere cu privire la comentariile evaluatorilor; cream cadrul propice prezentarii publice a rezultatelor obtinute in proiectele finantate; incurajam comunicarea directasi feedback-ul.
– Profesionalism: conferit de resursa umana specializata, formata continuu, dornica sa inoveze, sa transpunain practica proiecte si idei care pot sa deschida o multitudine de perspective si sa uneasca planuri foarte diverse. Servicii orientate catre beneficiari, institutii, cadre didactice si cercetatori.
– Eficienta si diminuarea incarcarii administrative: avem o abordare unitarain ceea ce priveste comunicarea cu contractorii si diminuarea incarcarii administrative in finantarea publica a cercetarii, dezvoltarii si inovarii prin utilizarea platformei UdiManager, www.uefiscdi-direct.ro, dezvoltata in-house.
– Internationalizare: aducem mereu in prim plan teme care se transforma ulterior in tendinte relevante la nivel international ceea ce ne confera pozitia de nucleu regional pentru manifestari stiintifice devenite etalon european, precum Bologna Process Researchers’Conference (2011; 2014) si Diaspora in cercetarea stiintificasi invatamantul superior (2008, 2010, 2012, 2016).
In perioada 2014-2015, Romania, prin UEFISCDI, a ocupat primul loc, alaturi de Polonia, in ceea ce priveste participarea la actiunile ERA-NET Cofund, asociate programului Orizont 2020.
– Egalitate de sanse si performanta: prin dialog, transparenta si vizibilitatea rezultatelor asiguram egalitate de sanse pentru finantarea performantei indiferent de varsta, sex, apartenenta institutionalasi geografica. Proiectele sunt finantate exclusiv pe baza de competitie.
– UEFISCDI este recunoscuta, pe plan national si international, ca fiind organizatia care utilizeaza metode si tehnici de analizasi consultare structurate, reunite in conceptul de foresight pentru proiectele de dezvoltare institutionalasi de sistem pe care le dezvolta, referitoare la invatamantul superior, cercetare, dezvoltare si inovare.
In 2014, UEFISCDI a primit premiul WFSF Award for Futures Institutions, acordat de World Futures Studies Federation.
De-a lungul timpului, in proiectele strategice implementate, au fost dezvoltate platformele ERRIS si BrainRomania – oameni, institutii si infrastructuri de cercetare pentru dezvoltarea ecosistemului de inovare din Romania, Study in Romania – promovarea sistemului de invatamant superior romanesc, ANS – colectarea datelor statistice pentru invatamant superior; Registrul Matricol Unic al studentilor din Romania, ce contribuie la internationalizarea invatamantului superior si a cercetarii romanesti, reale instrumente de diplomatie stiintificasi culturala.

Partenerul 2 – Institutul National de Cercetare Stiintificain Domeniul Muncii si Protectiei Sociale – INCSMPS Bucuresti
– Institutie performanta, dinamica si flexibila, un pol de excelentain jurul caruia s-au articulat retele parteneriale puternice, nationale si internationale, in masura sa genereze o masa critica de cunoastere, ca suport pentru decizia politica in domeniul stiintelor sociale
si umaniste.
– Desfasoara activitate de cercetare stiintificain domeniu, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintificasi dezvoltarea tehnologica, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 324/2003 cu modificarile ulterioare, precum si ale HG. 1773 din 21 octombrie 2004. Institutul functioneazasi isi desfasoara activitatea pe baza de gestiune economicasi autonomie financiara, calculeaza amortismente si conduce evidenta contabilain regim economic.
– Managementul general al INCSMPS este asigurat de un Consiliul de Administratie (CA), format din 7 membri, pentru un mandat de 4 ani, componenta acestuia fiind aprobata prin ordin emis de autoritatea centrala coordonatoare.
Urmareste indeplinirea Planului de Dezvoltare Institutionala 2016 – 2020, stabilit pentru punerea in aplicare a Strategie de dezvoltare aprobata de CA, perioada 2016 – 2020.
– Institutul are experientasi expertiza dobandite pe parcursul a cca 25 de ani de activitate de cercetare stiintificain domeniul de interes national privind piata muncii, managementul resurselor umane, dezvoltarea socialasi protectia sociala, prin proiecte obtinute prin competitii organizate la nivel national si international, realizate de multe ori in parteneriate cu organizatii de CD nationale si internationale.
– De asemenea a implementat proiecte finantate prin programe ale Fondului Social European,in calitate de coordonator sau partener.

 

ECHIPA DE MANAGEMENT

MCI
Tanase Narcisa-Melania – Manager proiect
Ionita Roxana – Responsabil financiar
Cernea Florentina – Asistent proiect
Stoica Iulian – Responsabil achizitii publice
Turcan Elena – Responsabilresurse umane
Grec Gina – Expert juridic
Guda Mihaela – Expert promovare, comunicare

UEFISCDI
Mihaela Damian – Responsabil proiect
Brinzea Paul – Responsabil financiar
Popa Gabriela – Responsabil achizitii publice
Mitroi (Gica) Elena – Responsabil resurse umane
Ghita Ecaterina – Consilier juridic

INCSMPS
Grecu Liliana – Responsabil proiect
Durlut Iuliana– Responsabil financiar
Dumitrescu Anca – Responsabil achizitii publice
Pesu Florica – Responsabil resurse umane
Atanasiu Draga– Asistent proiect